Títol de professor de llengua catalana amb Llengua III i Didàctica II.